Friends and Riders Club

Όροι προς αποδοχή

Το Friends and Riders Club είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο έχει Διοικητικό Συμβούλιο και ισότιμα μέλη. Διέπεται από κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι πρέπει να τους διαβάσετε και να τους αποδεχτείτε ή όχι. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά.

Όροι προς αποδοχή:

1.Σκοποί του σωματείου είναι: α) η ενημέρωση των μελών πάνω σε τεχνικά και μηχανικά θέματα που αφορούν την μοτοσυκλέτα, β) η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών πάνω σε αυτά τα θέματα, γ) η ενημέρωσή τους σε θέματα του Κ.Ο.Κ., δ) η σύσφιγξη των σχέσεων των μελών μεταξύ τους, ε) η συνεργασία του σωματείου με άλλα ομοειδή σωματεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στ) η προβολή της χώρας στο εξωτερικό ως τουριστικού προορισμού, ζ) η προώθηση της ιδέας του τουρισμού με μοτοσυκλέτες, και η) η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

2.Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών του το σωματείο μπορεί να μετέρχεται κάθε πρόσφορου και νόμιμου μέσου. Ενδεικτικά το σωματείο: α) θα διοργανώνει εκδρομές στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για τα μέλη του και τις οικογένειες τους καθώς και φίλους αυτών, β) θα διοργανώνει ξεναγήσεις σε τουριστικά αξιοθέατα της χώρας αλά και του εξωτερικού, γ) θα διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις τόσο για τα μέλη όσο και για οικογενειακά και φιλικά πρόσωπα αυτών, δ) θα διοργανώνει διαλέξεις για ενημέρωση πάνω σε τεχνικά και μηχανικά θέματα που αφορούν την μοτοσυκλέτα, και ε) θα διοργανώνει διαλέξεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή και απλές συγκεντρώσεις για προσέλκυση νέων μελών, στ) θα  διοργανώνει φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

3.Δικαίωμα μέλους έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, οιουδήποτε φύλου, είτε Ελληνικής είτε ξένης υπηκοότητας, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου.

4.Δεν έχει δικαίωμα εγγραφής ως μέλους όποιος αμετάκλητα καταδικάστηκε για κακούργημα, καθώς και όποιος στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

5.Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα.

6.Η ιδιότητα του δόκιμου μέλους θα διαρκεί για τρείς μήνες και κατά το χρονικό αυτό διάστημα το δόκιμο μέλος θα πρέπει να έχει συμμετάσχει ενεργά στα δρώμενα του σωματείου

7.Τα στοιχεία των  αιτήσεων εγγραφής που θα υποβάλλονται στο σωματείο θα τηρούνται  σε σχετικό ηλεκτρονικό Μητρώο Δόκιμων Μελών, ανεξαρτήτως της έκβασης της εκάστοτε αίτησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, ως ορίζει ο σχετικός νόμος, και διαχειρίζονται ανάλογα από το σωματείο και τα όργανά του. Άσκοπη ή παράνομη χρήση των εν λόγω στοιχείων επιφέρει τις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό κυρώσεις.

8.Τα μέλη οφείλουν να συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση των σκοπών του σωματείου προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια, να τηρούν τις διατάξεις των νόμων  και του παρόντος καταστατικού και να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται απόλυτα με τις αποφάσεις του Δ.Σ και της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου.

9.Τα μέλη οφείλουν να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που θα υπονόμευε τους σκοπούς του σωματείου ή θα αντέβαινε προς αυτούς. Ιδίως δε τα τακτικά μέλη οφείλουν να απέχουν από τυχόν συμμετοχή σε Δ.Σ. άλλων σωματείων συναφούς σκοπού.

10.Τα μέλη υποχρεούνται στην έγκαιρη καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους ως και κάθε άλλης έκτακτης εισφοράς αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Με το παρόν καταστατικό ορίζεται η αρχική ετήσια συνδρομή, μέχρι νεότερης απόφασης του Δ.Σ., το ποσό των 20 ευρώ ετησίως.

11.Τα μέλη οφείλουν να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες. Η τυχόν οφειλή συνδρομών αναστέλλει τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

12.Ταμειακώς τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή τους και όποια άλλη έκτακτη εισφορά αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

13.Κάθε μέλος, είτε δόκιμο είτε τακτικό, δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα από το σωματείο οποτεδήποτε το επιθυμεί με απλή δήλωσή του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθυνόμενο προς οποιοδήποτε πρόσωπο του Δ.Σ. και σχετική συνακόλουθη εγγραφή της αποχώρησης στο Βιβλίο Μητρώου Μελών.

14.Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να ξαναεγγραφούν μόνο μία φορά ακόμη.

15.Αυτοδικαίως διαγράφεται  από το Βιβλίο Μητρώου Μελών μέλος σε μία από τις εξής περιπτώσεις: α) θανάτου, β) κήρυξης αφάνειας, γ) θέσης σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, δ)  αμετάκλητης καταδίκης για κακούργημα, ε) στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων με δικαστική απόφαση στ) στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

16.Λόγοι αποβολής μέλους, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 12 περί Πειθαρχικού Συμβουλίου, μπορούν να είναι: α) η μη καταβολή μίας ετήσιας ή τριών συνεχών έκτακτων συνδρομών, β) η παράβαση των υποχρεώσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, γ) η αδικαιολόγητη απουσία σε δύο συνεχόμενες τακτικές Γ.Σ. δ) η αδικαιολόγητη και συνεχής αποχή από ψηφοφορίες είτε της Γ.Σ. είτε του Δ.Σ., ε) οποιαδήποτε κατάφωρη παραβίαση του παρόντος καταστατικού ή/και του Νόμου η οποία να καθιστά την συνέχιση της ιδιότητας του μέλους μη συμφέρουσα και μη ανεκτή από το σωματείο, στ) η συστηματική παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού και των όρων ασφαλούς ομαδικής οδήγησης που έχει υιοθετήσει το σωματείο κατά το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού, ζ) η δημοσίευση οποιασδήποτε ανάρτησης πολιτικού περιεχομένου στην πλατφόρμα επικοινωνίας, έστω και με την μορφή αστείου καθώς και η διαφημιστική προβολή εταιρείας τους ή άλλης.

17.Οι πόροι του σωματείου θα προέρχονται από: α) τις ετήσιες (τακτικές) εισφορές των τακτικών μελών, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3, στοιχείο ιδ’ του άρθ. 10 του παρόντος καταστατικού, β) τις έκτακτες εισφορές, βάσει του στοιχείου ιε’ του προαναφερθέντος άρθρου, γ) τυχόν δωρεές και κληροδοτήματα από τρίτους ή από μέλη, δ) τυχόν εθελοντικές εισφορές μελών, ε)έσοδα από δραστηριότητες που θα οργανώσει το σωματείο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 2 του παρόντος καταστατικού, στ) εισοδήματα που θα προέρχονται από την περιουσία του σωματείου.

18.Τα τακτικά μέλη οφείλουν να καταβάλουν τυχόν έκτακτη εισφορά μέχρι του ύψους της ετήσιας εισφοράς, σε εκτέλεση αντίστοιχης απόφασης του Δ.Σ., ειλημμένης βάσει της παραγράφου 3, στοιχείο ιε’ του άρθρου 10, ένεκα δικαιολογημένης οικονομικής ανάγκης του σωματείου ή ενόψει δραστηριότητας που πρόκειται να οργανώσει το σωματείο.