Friends and Riders Club

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΩΝ»

Του Σωματείου με την επωνυμία
«ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα

 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΩΝ» που αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «FRIENDS AND RIDERS CLUB»,
  με διακριτικό όνομα την συντομογραφία «F and R».
 2. Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής.
 3. Το σωματείο θα έχει την δυνατότητα να ιδρύσει ένα ή περισσότερα παραρτήματα αυτού σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής επικράτειας, χωρίς οικονομική ή διοικητική αυτοτέλεια.

Άρθρο 2

Σκοποί, Μέσα

 1. Σκοποί του σωματείου είναι:
  α) η ενημέρωση των μελών πάνω σε τεχνικά και μηχανικά θέματα που αφορούν την μοτοσυκλέτα,
  β) η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών πάνω σε αυτά τα θέματα,
  γ) η ενημέρωσή τους σε θέματα του Κ.Ο.Κ.,
  δ) η σύσφιγξη των σχέσεων των μελών μεταξύ τους,
  ε) η συνεργασία του σωματείου με άλλα ομοειδή σωματεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού,
  στ) η προβολή της χώρας στο εξωτερικό ως τουριστικού προορισμού,
  ζ) η προώθηση της ιδέας του τουρισμού με μοτοσυκλέτες,
  και η) η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών του το σωματείο μπορεί να μετέρχεται κάθε πρόσφορου και νόμιμου μέσου. Ενδεικτικά το σωματείο:
  α) θα διοργανώνει εκδρομές στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για τα μέλη του και τις οικογένειες τους καθώς και φίλους αυτών,
  β) θα διοργανώνει ξεναγήσεις σε τουριστικά αξιοθέατα της χώρας αλλά και του εξωτερικού,
  γ) θα διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις τόσο για τα μέλη όσο και για οικογενειακά και φιλικά πρόσωπα αυτών,
  δ) θα διοργανώνει διαλέξεις για ενημέρωση πάνω σε τεχνικά και μηχανικά θέματα που αφορούν την μοτοσυκλέτα,
  και ε) θα διοργανώνει διαλέξεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή και απλές συγκεντρώσεις για προσέλκυση νέων μελών,
  στ) θα διοργανώνει φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΑΠΟΒΟΛΗ

Άρθρο 3

Μέλη

 1. Δικαίωμα μέλους έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, οιουδήποτε φύλου, είτε Ελληνικής είτε ξένης υπηκοότητας, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου.
 2. Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα.
 3. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. Αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4
Δόκιμα Μέλη, Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

 1. Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου θα πρέπει να συμπληρώσει και υπογράψει την ηλεκτρονική αίτηση ένταξης, στην οποία θα αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο,
  προαιρετικά το ψευδώνυμο, το επάγγελμα, το σταθερό τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο, η πλήρης διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση (email), συνυποβάλλοντας και συνυπογράφοντας ειδική έγγραφη συγκατάθεση για την σύμφωνα με τον νόμο αρχειοθέτηση, επεξεργασία και χρήση των άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του σωματείου για την προαγωγή των σκοπών του και με αποδέκτες τα εκάστοτε μέλη αυτού. Ταυτοχρόνως, το δόκιμο μέλος δύναται να παραδώσει και μία απλή φωτογραφία του προσώπου του συγκατατιθέμενο ομοίως εγγράφως να τηρηθεί αυτή στο Μητρώο Μελών του σωματείου, να αποτυπώνεται ενδεχομένως στην κάρτα μέλους που εκδίδει το σωματείο και εγχειρίζει στο μέλος, καθώς και να αναρτάται στην κλειστή ομάδα του ιστοτόπουτου σωματείου.
  Η αίτηση αυτή θα πρέπει να προσυπογράφεται από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη του σωματείου και να περιέχει επιπρόσθετα δήλωση περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του παρόντος καταστατικού από μέρους του αιτούντος.
 2. Η ιδιότητα του δόκιμου μέλους θα διαρκεί για τρείς μήνες και κατά το χρονικό αυτό διάστημα το δόκιμο μέλος θα πρέπει να έχει συμμετάσχει ενεργά στα δρώμενα του σωματείου.
 3. Το Δ.Σ. θα πρέπει κατά την πρώτη του συνεδρία μετά την παρέλευση του ως άνω τριμήνου, και εφόσον το δόκιμο μέλος έχει τηρήσει όλα τα παραπάνω, να εγκρίνει ή να απορρίψει την ένταξη του δόκιμου μέλους.
 4. Με την έγκριση του το δόκιμο μέλος καθίσταται τακτικό και έχει υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής εντός του πρώτου μήνα που ακολουθεί από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισής της ένταξης του στο σωματείο ως τακτικού μέλους.
  Σε περίπτωση μη καταβολής της ετησίας συνδρομής εντός του μηνός αυτού, το μέλος αποβάλλεται αυτοδικαίως από το σωματείο και θα πρέπει να κάνει εκ νέου αίτηση ένταξης.
 5. Τα δόκιμα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις Γ.Σ. του σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε άλλα όργανα του σωματείου, ενώ στερούνται και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες του σωματείου.
 6. Τα δόκιμα μέλη έχουν ίσο δικαίωμα συμμετοχής στις εκδηλώσεις και εκδρομές παντός τύπου του σωματείου με τα τακτικά μέλη.
 7. Τα στοιχεία των αιτήσεων εγγραφής που θα υποβάλλονται στο σωματείο θα τηρούνται σε σχετικό ηλεκτρονικό Μητρώο Δόκιμων Μελών, ανεξαρτήτως της έκβασης της εκάστοτε αίτησης.
  Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, ως ορίζει ο σχετικός νόμος, και, εφ’όσον τηρείται η σχετική έγγραφη συγκατάθεση από το μέλος που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, το σωματείο, δια των αρμοδίων οργάνων του, τα αρχειοθετεί, τα επεξεργάζεται και τα χρησιμοποιεί με βάση το εύρος της χορηγηθείσας συγκατάθεσης
  Άσκοπη ή παράνομη χρήση των εν λόγω στοιχείων επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Άρθρο 5
Τακτικά Μέλη, Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

 1. Τακτικά είναι τα μέλη που έχουν εγκριθεί ως τέτοια από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού,
  και διατηρούν αυτήν τους την ιδιότητα μέχρι την αποχώρηση ή την αποβολή τους από το σωματείο, ή μέχρις ότου ανακηρυχθούν ως Επίτιμα σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού.
 2. Τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ τους.
 3. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα όργανα του σωματείου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού,
  καθώς και του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες του σωματείου.
 4. Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να εκθέτει ελεύθερα τις απόψεις του στις Γενικές Συνελεύσεις, να προτείνει θέματα για την ημερήσια διάταξη τόσο των Τακτικών
  όσο και των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και να ψηφίζει για κάθε θέμα που τίθεται προς ψηφοφορία στις Γ.Σ.
 5. Ισχύει η αρχή της ισότητας της ψήφου στις ψηφοφορίες τόσο στο πλαίσιο των Γ.Σ όσο και στο πλαίσιο των Δ.Σ.
 6. Όλα τα τακτικά μέλη δικαιούνται να προτείνουν την διοργάνωση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς του σωματείου και τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού. Για την υλοποίηση κάθε σχετικής διοργάνωσης απαιτείται εγκριτική απόφαση του Δ.Σ.
 7. Τα μέλη οφείλουν να συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση των σκοπών του σωματείου προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια, να τηρούν τις διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού και του εκάστοτε εν ισχύ Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Σωματείου, και να πειθαρχούν και συμμορφώνονται απόλυτα με τις αποφάσεις του Δ.Σ και της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου.
 8. Τα μέλη οφείλουν να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που θα υπονόμευε τους σκοπούς του σωματείου ή θα αντέβαινε προς αυτούς. Ιδίως δε τα τακτικά μέλη οφείλουν να απέχουν από τυχόν συμμετοχή σε Δ.Σ. άλλων σωματείων συναφούς σκοπού.
 9. Τα μέλη υποχρεούνται στην έγκαιρη καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους ως και κάθε άλλης έκτακτης εισφοράς αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  Με το παρόν καταστατικό ορίζεται η αρχική ετήσια συνδρομή, μέχρι νεότερης απόφασης του Δ.Σ., το ποσό των 40 ευρώ ετησίως. Το ποσό της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής είναι καταβλητέο έως και την τελευταία ημέρα του μηνός Μαρτίου του ιδίου έτους. Το δε ποσό της έκτακτης συνδρομής τυγχάνει καταβλητέο εντός μηνός από την ημέρα που η σχετική απόφαση του Δ.Σ. γνωστοποιηθεί στα μέλη του Σωματείου.
 10. Τα μέλη οφείλουν να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες.
  Η τυχόν οφειλή συνδρομών αναστέλλει τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 11. Ταμειακώς τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή τους και όποια άλλη έκτακτη εισφορά αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 9ης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Επίτιμα Μέλη

 1. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική συνέλευση μετά την πρόταση του ΔΣ όσοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο ή στην Χώρα.
 2. Τα επίτιμα μέλη τυγχάνουν τιμητικής μεταχείρισης στις εκδηλώσεις του σωματείου.
 3. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της ετήσιας συνδρομής.
 4. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.
 5. Τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη και να προτείνουν θέματα ημερήσιας διάταξης των Γ.Σ. μαζί με τα τακτικά μέλη, δεν έχουν όμως το δικαίωμα να ψηφίζουν.

Άρθρο 7
Αποβολή & Αποχώρηση Μελών

 1. Κάθε μέλος, είτε δόκιμο είτε τακτικό, δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα από το σωματείο οποτεδήποτε το επιθυμεί με απλή δήλωσή του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  απευθυνόμενο προς οποιοδήποτε πρόσωπο του Δ.Σ. και σχετική συνακόλουθη εγγραφή της αποχώρησης στο Βιβλίο Μητρώου Μελών.
 2. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να ξαναεγγραφούν μόνο μία φορά ακόμη.
 3. Αυτοδικαίως διαγράφεται από το Βιβλίο Μητρώου Μελών μέλος σε μία από τις εξής περιπτώσεις:
  α) θανάτου,
  β) κήρυξης αφάνειας,
  γ) θέσης σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση,
  δ) αμετάκλητης καταδίκης για κακούργημα,
  ε) στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων με δικαστική απόφαση,
  στ) στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού, ζ) στην περίπτωση αθέτησης οποιασδήποτε εκ των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 παρ. 9 του παρόντος καταστατικού.
 4. Λόγοι αποβολής μέλους, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 12 περί Πειθαρχικού Συμβουλίου, μπορούν να είναι:
  α) η μη καταβολή μίας ετήσιας ή μίας έκτακτης συνδρομής,
  β) η παράβαση των υποχρεώσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού,
  γ) η αδικαιολόγητη απουσία σε δύο συνεχόμενες τακτικές Γ.Σ.
  δ) η αδικαιολόγητη και συνεχής αποχή από συνεδρίες είτε της Γ.Σ. είτε του Δ.Σ.,
  ε) οποιαδήποτε κατάφωρη παραβίαση του παρόντος καταστατικού ή/και του Νόμου η οποία να καθιστά την συνέχιση της ιδιότητας του μέλους μη συμφέρουσα και μη ανεκτή από το σωματείο,
  στ) η συστηματική παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού και των όρων ασφαλούς ομαδικής οδήγησης που έχει υιοθετήσει το σωματείο κατά το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού.
 5. Η Γ.Σ. δύναται να αποφασίσει την αποβολή μέλους, μετά από προηγούμενη κλήση του σε προηγούμενη ακρόασή του ενώπιόν της, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα και δη όταν η συμπεριφορά του μέλους προσέβαλε ή προσβάλλει το κοινωνικό ήθος του Σωματείου, είτε το μέλος επιδεικνύει ανάρμοστη ή αναξιοπρεπή συμπεριφορά απέναντι στο Σωματείο ή και τα μέλη αυτού, είτε η ατομική του συμπεριφορά ή οι ενέργειές του απέναντι στο Σωματείο ή και τα μέλη του καθιστούν την παραμονή του σε αυτό ασυμβίβαστη και μη αποδεκτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 8
Πόροι – Συνδρομές

 1. Οι πόροι του σωματείου θα προέρχονται από:
  α) τις ετήσιες (τακτικές) εισφορές των τακτικών μελών, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3, στοιχείο ιδ’ του άρθ. 10 σε συνδυασμό με την παρ. 9, εδάφιο β’ του άρθ. 5 του παρόντος καταστατικού,
  β) τις έκτακτες εισφορές, βάσει του στοιχείου ιε’ του προαναφερθέντος άρθρου 10,
  γ) τυχόν δωρεές και κληροδοτήματα από τρίτους ή από μέλη,
  δ) τυχόν εθελοντικές εισφορές μελών,
  ε)έσοδα από δραστηριότητες που θα οργανώσει το σωματείο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 2 του παρόντος καταστατικού,
  στ) εισοδήματα που θα προέρχονται από την περιουσία του σωματείου.
 2. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να καταβάλουν τυχόν έκτακτη εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 5§9 εδ. δ΄ του παρόντος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της τρέχουσας ετήσιας εισφοράς. Απόφαση περί της άνω έκτακτης καταβολής λαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 10§3 στοιχ. ιε΄ του παρόντος, ένεκεν δικαιολογημένης οικονομικής ανάγκης του σωματείου ή εν όψει δραστηριότητας που πρόκειται να οργανώσει το σωματείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Γενική Συνέλευση- Τρόπος Λειτουργίας

 1. Η Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ.) είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι’ αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών, και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται με βάση το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία όλων των άλλων οργάνων του σωματείου.
 2. Διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη. Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται μία φορά κατ’ έτος, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, με επιμέλεια του Δ.Σ., είτε με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των μελών είτε δι’ αντιπροσώπου-μέλους (τακτοποιημένο ταμειακώς μέλος το οποίο αντιπροσωπεύει απουσιάζον μέλος ομοίως τακτοποιημένο) εφοδιασμένου με ειδική σχετική εξουσιοδότηση.
  Η Έκτακτη συνέρχεται οσάκις το ζητήσει α) το Δ.Σ., ή β) η Ελεγκτική Επιτροπή ή το 1/5 των τακτικών μελών του σωματείου με πρότασή προς το Δ.Σ. και με μνεία των ζητημάτων για τα οποία την επιθυμούν. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, υπό στοιχείο β’, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε έναν μήνα, και,
  σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως του Δ.Σ., την σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο, μετά από αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του ως άνω 1/5 των μελών. Τόσο οι Τακτικές όσο και οι Έκτακτες Γ.Σ. θα μπορούν να γίνονται και με διαδικτυακό τρόπο.
 3. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προκλήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπογράφονται ηλεκτρονικά από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ. τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα.
  Τα επίτιμα και δόκιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
 4. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, του ακριβούς χρόνου, τρόπου και τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και τον τόπο,
  τρόπο και χρόνο της επόμενης Γ.Σ. που θα συγληθεί σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας στην αρχική Γ.Σ. κατά την παρ. 9 του παρόντος άρθρου. Στην Γ.Σ. συζητούνται τα θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση.
 5. Στην Τακτική Γ.Σ.:
  α) ψηφίζονται το Δ.Σ., η Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο σε ενιαία διαδικασία που διεξάγεται κάθε δύο έτη,
  β) θα γίνεται ετήσιος απολογισμός του έργου του Δ.Σ., και θα απαλλάσσεται αυτό μετά την έγκριση του έργου του από την Γ.Σ., ενώ αν η Γ.Σ. διαπιστώσει βαριά παραβίαση των καθηκόντων του Δ.Σ. ή ανικανότητα του Δ.Σ. να ασκήσει την τακτική διαχείριση θα παύει τα όργανα του Δ.Σ. και θα εκλέγει νέα στην θέση αυτών, ακόμα κι αν δεν έχει συμπληρωθεί η διετία,
  γ) θα εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό, ισολογισμό, και απολογισμό που θα της υποβάλει το Δ.Σ. μαζί και με την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής περί ταμειακού-διαχειριστικού έλεγχου του Δ.Σ.,
  δ) θα εγκρίνει το ετήσιο έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου και θα πράττει ομοίως της υπό το στοιχείο β’ περίπτωσης,
  ε) θα συζητούνται και όσα άλλα θέματα έχουν τεθεί στην ημερήσια διάταξη βάσει της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.
 6. Στις Έκτακτες Γ.Σ. θα συζητούνται τα ζητήματα που την προκάλεσαν και τα οποία τέθηκαν στην ημερήσια διάταξη.
 7. Προτού ξεκινήσει την συνεδρίασή της κάθε Γ.Σ. πρέπει να εκλέγει έναν Πρόεδρο και έναν Γραμματέα από τα παρόντα μέλη της.
  Καθήκον του Προέδρου θα είναι ο συντονισμός της συνεδρίασης, ενώ ο Γραμματέας θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης.
 8. Θέματα που θα τεθούν στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση στις Τακτικές και Έκτακτες Γ.Σ., πέραν των υποχρεωτικών θεμάτων που αναγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου για τις Τακτικές Γ.Σ.,
  θα μπορούν να προτείνουν το Δ.Σ., το Πειθαρχικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή και το 1/5 των επίτιμων και ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών του σωματείου.
 9. Η Γ.Σ. λειτουργεί πάντοτε με απαρτία 2/3 των τακτικών μελών του σωματείου που είναι ταμειακώς ενήμερα. Εάν η απαρτία αυτή δεν σχηματιστεί, τότε η επόμενη Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί με όσα μέλη είναι παρόντα,
  κατά την παρ. 4 του άρθρου αυτού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις επικείμενης λήψης απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου ή διάλυσης του σωματείου, κατά τα άρθρα 19 και 20 του παρόντος καταστατικού.
 10. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία για τα τρέχοντα ζητήματα, πλην των περιπτώσεων απόφασης τροποποίησης του καταστατικού του σωματείου
  ή διάλυσης του σωματείου, κατά τα άρθρα 19 και 20 του παρόντος καταστατικού.
 11. Τρόπος ψηφοφορίας ορίζεται η φανερή ψήφος με ανάταση της χειρός, εκτός εάν πρόκειται για αρχαιρεσίες όπου η ψηφοφορία θα είναι μυστική καθώς και εάν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από τα 2/5 των μελών που παρευρίσκονται στην Γ.Σ. και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
 12. Το τακτικό μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει σε συγκεκριμένο θέμα, εάν το θέμα αυτό για το οποίο πρόκειται να ληφθεί απόφαση το αφορά προσωπικά, είτε θετικά είτε αρνητικά.
 13. Απόφαση της Γ.Σ. είναι άκυρη αν αντιβαίνει τον νόμο ή το παρόν καταστατικό. Η ακυρότητα κηρύσσεται από το δικαστήριο κατόπιν αγωγής μέλους ή τρίτου που έχει κάποιο έννομο συμφέρον, και ισχύει έναντι πάντων.
  Η αγωγή θα πρέπει να έχει ασκηθεί εντός εξαμήνου από την ημερομηνία λήψης της σχετικής προσβαλλόμενης απόφασης της Γ.Σ.
 14. Μετά το πέρας της συνεδρίασης κάθε Γ.Σ. ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας που ορίστηκαν σε αυτήν θα υπογράφουν και θα παραδίδουν στον Γραμματέα του Δ.Σ. τα πρακτικά της Γ.Σ. για φύλαξη.

Άρθρο 10

Διοικητικό Συμβούλιο – Τρόπος Λειτουργίας

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι επταμελές (7), απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία, ένα Επίτροπο και δύο Αναπληρωτές.
  Καμία ιδιότητα δεν μπορεί να συμπίπτει με άλλη στο ίδιο πρόσωπο, ενώ τις ιδιότητες αυτές κατανέμουν μεταξύ τους τα μέλη του Δ.Σ. αφού εκλεγούν από την Γ.Σ. και συγκροτηθούν σε σώμα.
 2. Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Γ.Σ. σε ενιαία διαδικασία μαζί με την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι Αρχαιρεσίες εκλογής Δ.Σ., Ε.Ε. και Πειθαρχικού Συμβουλίου δέον όπως διενεργούνται εντός των πρώτων δύο μηνών (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) κάθε διετίας. Σε ειδικές περιπτώσεις χρονικής ανεπάρκειας και με γνώμονα την απόκτηση σταθερότητας και ακρίβειας στην περιοδική εκλογή των άνω οργάνων Διοικήσεως και Ελέγχου του Σωματείου ώστε η εκλογή αυτή να γίνεται κατά το δυνατόν πάντοτε εντός του διμήνου του προηγουμένου εδαφίου, δύναται να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9§2 του παρόντος, με θέμα ημερησίας διατάξεως την έγκριση της κατ’εξαίρεση παρατάσεως της θητείας των παραπάνω οργάνων από κοινού, προκειμένου η διενέργεια των επικείμενων Αρχαιρεσιών να μετατεθεί επί συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
 3. Το Δ.Σ. είναι το εκτελεστικό όργανο του σωματείου, αρμόδιο για την τρέχουσα διαχείριση αυτού. Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Δ.Σ. συγκεκριμένα είναι οι εξής:
  α) να συγκαλεί την Τακτική Γ.Σ. εντός του πρώτου μηνός εκάστου ημερολογιακού έτους,
  β) να συγκαλεί Έκτακτες Γ.Σ. οσάκις κρίνει ότι υπάρχει ζήτημα τέτοιας σπουδαιότητας για το σωματείο ώστε να πρέπει να αποφασίσει αυτό δια του ανώτατου οργάνου του,
  γ) να συγκαλεί Έκτακτες Γ.Σ. οσάκις το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή ή το 1/5 των τακτικών μελών του σωματείου, και μάλιστα εντός ενός μήνα από τότε που θα του υποβληθεί το σχετικό αίτημα,
  δ)να επιμελείται τις προσκλήσεις των μελών στις Γ.Σ. καθώς και την κατάρτιση της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης,
  ε) να προσθέτει στην εκάστοτε ημερήσια διάταξη τα θέματα που θα προταθούν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 9,
  στ) να ετοιμάζει και υποβάλει για έγκριση στις Τακτικές Γ.Σ. ετήσια έκθεση των πεπραγμένων του,
  ζ) να ετοιμάζει και υποβάλει για έγκριση στις Τακτικές Γ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό του σωματείου, μαζί και με όσα άλλα οικονομικά δεδομένα κρίνει απαραίτητα να τεθούν σε γνώση της Γ.Σ.,
  η) να δέχεται αιτήσεις εισόδου δοκίμων μελών στο σωματείο και να αποφαίνεται για την ένταξή τους στα τακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, θ) να προτείνει στις Γ.Σ. συγκεκριμένα πρόσωπα για ανακήρυξή τους σε επίτιμα μέλη του σωματείου,
  ι) να δέχεται και εγγράφει στα σχετικά Βιβλία την υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποχώρησης μελών βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού,
  ια) να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τυχόν παραπτώματα τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψή του, από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 7, είτε για μέλος του Δ.Σ. είτε για άλλο μέλος του σωματείου, είτε τακτικό, είτε δόκιμο, είτε επίτιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12,
  ιβ) να αποβάλει μέλος του Δ.Σ. το οποίο έχει αδικαιολόγητα απόσχει σε πάνω από τρείς συνεχόμενες συνελεύσεις του Δ.Σ. παρακωλύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το έργο του, και να το αντικαθιστά με ένα Αναπληρωματικό μέλος, εκτός εάν πρόκειται για Αναπληρωματικό μέλος το οποίο τότε απλώς εκπίπτει από την ιδιότητά του αυτή,
  ιγ)να υποβάλει αμμελητί στη Ελεγκτική Επιτροπή, οσάκις αυτή του το ζητήσει, τα Βιβλία που τηρεί, καθώς και να παρέχει εξηγήσεις σε αυτήν για όποιο θέμα η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται,
  ιδ) να αποφασίζει για το ποσόν της ετήσιας εισφοράς των τακτικών μελών κατά την πρώτη του συνεδρίαση μετά την ετήσια Τακτική Γ.Σ. κάθε έτους,
  ιε) να αποφασίζει με ειδική αιτιολογημένη γνώμη του την καταβολή έκτακτων εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού,
  ιστ’) να διοργανώνει και επιμελείται τις εκδρομές του σωματείου καθώς και όλες τις άλλες εκδηλώσεις αυτού,
  ιζ) να αποφασίζει για την πραγματοποίηση δαπανών του σωματείου, για τις συναλλαγές στις οποίες το σωματείο θα προβαίνει, και για την αποδοχή δωρεών, εκούσιων εισφορών και κληροδοτημάτων,
  ιη) να τηρεί όλα τα Βιβλία του σωματείου και την σφραγίδα του,
  ιθ) να διαχειρίζεται την ιστοσελίδα του σωματείου, την έκδοση των καρτών των μελών και σωματείου καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς και όρους ασφαλούς οδήγησης που έχει αναρτημένους στην ιστοσελίδα του το σωματείο.
 4. Μέλος του Δ.Σ. στο οποίο αφορά η απόφαση περί αποβολής, σύμφωνα με το στοιχείο ιβ’ της προηγούμενης παραγράφου, δεν λαμβάνει μέρος στην σχετική ψηφοφορία.
 5. Το Δ.Σ. συνέρχεται με απαρτία των πέντε βασικών μελών του, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τον Επίτροπο. Αν ένας από αυτούς κωλύεται, αναπληρώνεται από τον πρώτο σε ψήφους Αναπληρωτή. Αν δύο από τα πέντε βασικά του μέλη κωλύονται, αναπληρώνονται από τους δύο Αναπληρωτές.
  Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται πάντοτε από τον Αντιπρόεδρο και τότε την θέση του Αντιπροέδρου παίρνει ο πρώτος σε ψήφους Αναπληρωτής. Αν κωλύεται και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος , τότε ο μεν Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον πρώτο σε ψήφους Αναπληρωτή, κι ο Αντιπρόεδρος από τον άλλο Αναπληρωτή.
  Σε κάθε περίπτωση, για να συνέλθει και να πάρει νόμιμα αποφάσεις το Δ.Σ. θα πρέπει να απαρτίζεται από πέντε μέλη.
 6. Οι αποφάσεις στο Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία 3/5, με φανερή ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός ή με μυστική ψηφοφορία οσάκις το ζητήσουν δύο από τα ψηφίζοντα μέλη του.
 7. Σε περίπτωση α) θανάτου, β) αποχώρησης από το σωματείο, γ) αποβολής από το σωματείο κατά το άρθρο 12, δ) παραίτησης από το Δ.Σ., ε) εμφάνισης κωλύματος μακροχρόνιου για συμμετοχή στο Δ.Σ., στ) συνδρομής του στοιχείου ιβ’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ενός ή δύο εκ των βασικών μελών του Δ.Σ., τα υπόλοιπα μέλη θα πρέπει να συγκαλέσουν άμεσα Έκτακτη Γ.Σ. με θέμα ημερήσιας διάταξης την συμπληρωματική εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. για την κάλυψη εκείνων που εξέλιπαν, ενώ το μέλος ή τα μέλη που έπαψαν να είναι μέλη του Δ.Σ. για έναν από τους παραπάνω λόγους θα αναπληρούνταιπροσωρινά από τα Αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που παραιτηθεί σύσσωμο το Δ.Σ. ή ισχύσουν οι ανωτέρω υπό στοιχεία α), β), γ), δ), ε) ή στ) περιπτώσεις για άνω των δύο (2) βασικών μελών του Δ.Σ., τότε διενεργούνται αρχαιρεσίες σε Έκτακτη Γ.Σ. που θα συγκληθεί άμεσα σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2.
 8. Για όλες του τις συνεδριάσεις το Δ.Σ. τηρεί το πρακτικό συνεδριάσεων του Δ.Σ. το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης.
 9. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί μαζί με τον Γραμματέα το Δ.Σ., β) συνυπογράφει το Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων, β) προσδιορίζει μαζί με τον Γραμματέα τα θέματα της ημερησίας διάταξης,
  γ) συντονίζει την κουβέντα και τις ψηφοφορίες, δ) προσδιορίζει τις αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου, ε) έχει την γενική εποπτεία όλων των Βιβλίων του σωματείου.
 10. Ο Γραμματέας έχει καθήκον: α) να κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και να τα υπογράφει μετά το πέρας αυτών μαζί με τον Πρόεδρο, β) να συντάσσει και να αποστέλλει στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις, όπου θα αναφέρει τον ακριβή τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τουλάχιστον πέντε μέρες πριν την κάθε συνεδρίαση, γ) να φυλάσσει τα Βιβλία του σωματείου.
 11. Ο Ταμίας έχει υπό την εποπτεία του τις πληρωμές των μελών του σωματείου, καθώς και το σχετικό Βιβλίο Εισφορών, Εσόδων και Εξόδων του σωματείου, το οποίο και τηρεί. Είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την
  Ελεγκτική Επιτροπή παρέχοντας άμεσα οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί, και επιδεικνύοντας σε αυτήν το προαναφερθέν Βιβλίο οποτεδήποτε του ζητηθεί. Έχει επίσης τις αρμοδιότητες που του απονέμει το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 11
Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και εκλέγεται σε ενιαία διαδικασία μαζί με το Δ.Σ. και το Πειθαρχικό Συμβούλιο, στην Τακτική Γ.Σ. κάθε 2 χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού. Έχει ως καθήκον της την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ.
και υποβολή σχετικής ετήσιας έκθεσης στην τακτική Γ.Σ. ή σε έκτακτη Γ.Σ., αν η Ελεγκτική Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο ή αν αυτό της ζητηθεί από το 1/4 των τακτικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 8.
Προκειμένου για τον έλεγχο αυτό, έχει το δικαίωμα να ζητάει πληροφορίες από τον Ταμία του Δ.Σ. και να ελέγχει το Βιβλίο Εισφορών, Εσόδων και Εξόδων του σωματείου.Σε περίπτωση κατά την οποία οι υπό στοιχεία α), β), γ), δ), ε) ή στ) περιπτώσεις της παρ.7 του άρθρου 10 ισχύσουν για οποιοδήποτε ή για όλα τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, είτε παραιτηθεί σύσσωμη αυτή, τότε θα πρέπει να συγκληθεί άμεσα Έκτακτη Γ.Σ. κατ’ άρθρον 9§2 του παρόντος, με θέμα ημερήσιας διάταξης την συμπληρωματική εκλογή νέων μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής για την κάλυψη εκείνων που εξέλιπαν.

Άρθρο 12
Πειθαρχικό Συμβούλιο

 1. Στο σωματείο θα λειτουργεί τριμελές (3) Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκλέγεται σε ενιαία διαδικασία με το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή, από την Τακτική Γ.Σ. κάθε δύο έτη.
 2. Θα συνεδριάζει πάντα με πλήρη απαρτία και οι αποφάσεις του θα λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3. Οι συνεδριάσεις του δύνανται να γίνονται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.
 3. Αρμοδιότητά του είναι η εξέταση συνδρομής ενός από τους λόγους αποβολής μέλους που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 7 στο πρόσωπο δόκιμου, τακτικού ή επίτιμου μέλους.
 4. Δικαίωμα εκκίνησης της διαδικασίας αυτής έχει τόσο το ίδιο το Πειθαρχικό Συμβούλιο αυτεπαγγέλτως οσάκις υποπέσει κάποιο από τα προαναφερθέντα παραπτώματα στην αντίληψή του, όσο και το Δ.Σ. ή ομάδα πέντε τακτικών μελών του σωματείου ,
  τα οποία θα απευθύνουν έγγραφη ειδοποίηση προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναφέροντας το ακριβές παράπτωμα καθώς και το όνομα ή τα ονόματα των μελών στα οποία αφορά η μομφή.
 5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει χωρίς χρονοτριβή, μόλις υποπέσει κάποιο παράπτωμα στην αντίληψή του ή μόλις λάβει κάποια έγγραφη ειδοποίηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,
  να αποστείλει έγγραφη πρόσκληση προς το μέλος στο οποίο αφορά η κατηγορία για προσέλευσή του ενώπιόντης προς υποβολή προφορικών είτε και εγγράφων εξηγήσεων ή για μόνη την αποστολή εγγράφων απόψεων επί της κατηγορίας.
 6. Στην περίπτωση που το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφανθεί υπέρ της αποβολής μέλους, κατόπιν της προαναφερθείσας διαδικασίας, ενημερώνει άμεσα το Δ.Σ. προκειμένου αυτό να προβεί στην διαγραφή του μέλους από το οικείο Βιβλίο Μητρώου Μελών.
  Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση που το κατηγορηθένμέλος, εντός ενός μήνα από την σχετική έγγραφη πρόσκληση που του απέστειλε το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αδιαφορήσει ή αρνηθεί να προσέλθει προς υποβολή προφορικών είτε και εγγράφων εξηγήσεων ή να αποστείλει εγγράφως τις απόψεις του επί της κατηγορίας.
 7. Σε περίπτωση που το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφανθεί υπέρ της μη αποβολής μέλους, η υπόθεση απλώς καταγράφεται στα πρακτικά χωρίς περαιτέρω συνέπειες.
 8. Αποβληθέν μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα εντός του σωματείου, χάνει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του σωματείου, και δεν έχει καμιά αξίωση από το σωματείο, ιδίως αξίωση οικονομικής φύσης.
 9. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να υποβάλει και αυτό μια συνοπτική ετήσια έκθεση του έργου του σε κάθε ετήσια Τακτική Γ.Σ.. Η Γ.Σ. θα την εγκρίνει την έκθεση, εγκρίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το έργο του Συμβουλίου, ή,
  σε αντίθετη περίπτωση, θα απαλλάξει το Πειθαρχικό Συμβούλιο από τα καθήκοντά του αντικαθιστώντας το με νέο.
 10. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζεται απαρεγκλίτως και στην περίπτωση των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13
Αντιπροσώπευση Σωματείου

 1. Το σωματείο εκπροσωπείται στις σχέσεις του με τρίτους καθώς και με τις Αρχές, για κάθε θέμα και κάθε συναλλαγή του, μέσω του Προέδρου του, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, μέσω του Αντιπροέδρου του.
  Η εκπροσώπηση περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την συνομολόγηση και υπογραφή πάσης φύσης συμβάσεων, την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του σωματείου και τον διορισμό τεχνικού, νομικού ή άλλου επιστημονικού συμβούλου.
 2. Ειδικά για τις πάσης φύσεως συναλλαγές του σωματείου με Τράπεζες, το σωματείο θα εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν από κοινού ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Δ.Σ. θέτοντας αμφότεροι την υπογραφή τους.
  Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, στην θέση του υπεισέρχεται ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ, ΒΙΒΛΙΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 14
Τήρηση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

 1. Το σωματείο θα δημιουργήσει και θα διατηρεί ισότοπο στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.FandR.club και στις διευθύνσεις www.FriendsandRiders.gr www.FandR.grwww.f-r.gr www.friendsandriders.club οι οποίες θα ανακατευθύνουν στην πρώτη.
 2. Σε περίπτωση αποχώρησης ή αποβολής κάποιου μέλους, το μέλος αυτό δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στους ισότοπους αυτούς.
 3. Την ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση θα διαχειρίζεται από το Δ.Σ., όπου:
  α) θα τηρείται το Μητρώο δόκιμων μελών,
  β) θα γίνονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ένταξης του άρθρου 4 καθώς και οι δηλώσεις αποχώρησης μελών του άρθρου 7 παρ.1,
  γ) θα είναι αναρτημένοι οι όροι ασφαλούς ομαδικής οδήγησης καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας που θα υιοθετεί το σωματείο,
  δ) θα αναρτώνται τα αποτελέσματα ψηφοφοριών, και ιδίως τα εκλογικά αποτελέσματα, κατά τις Γ.Σ.,
  ε) θα διεξάγονται οι έκτακτες Γ.Σ.
  και στ) θα αναρτώνται οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικές με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του σωματείου εν γένει κρίνει το Δ.Σ. σκόπιμο να αναρτηθούν.

Άρθρο 15
Κάρτα Μέλους
Το σωματείο δύναται να εκδίδει για τα τακτικά του μέλη κάρτα αποδεικτική της ιδιότητας μέλους, όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το ψευδώνυμο, η ημερομηνία ένταξης του μέλους ως τακτικού με απόφαση του Δ.Σ., και ο αριθμός μητρώου του μέλους.
Η εν λόγω κάρτα θα φέρει και φωτογραφία προσώπου του μέλους μαζί με το έμβλημα και το όνομα της Λέσχης. Το σωματείο επίσης διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης κάρτας μέλους και για τα επίτιμα μέλη του. Καθεμιά από τις παραπάνω κάρτες αποτελεί ιδιοκτησία του Σωματείου και το μέλος-κάτοχος υποχρεούται να την επιστρέψει αμελητίόταν του ζητηθεί ή όταν αποχωρήσει είτε διαγραφεί από αυτό.

Άρθρο16
Βιβλία
Το σωματείο υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών όπου αναγράφονται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, και προαιρετικά-ενδεικτικά ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του μέλους.

β) Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

γ) Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του της Γ.Σ.

δ) Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε) Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

στ) Βιβλίο Εισφορών, Εσόδων και Εξόδων του σωματείου.

Άρθρο 17
Σφραγίδα
Το σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα που φέρει κυκλικά μεν την επωνυμία του και το έτος ίδρυσής του, εσωτερικάδε παράσταση που απεικονίζει το έμβλημα της Λέσχης.

Άρθρο 18
Εσωτερικοί Κανονισμοί – Όροι Ασφαλούς Ομαδικής Οδήγησης
Το σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει, είτε δια του Δ.Σ. είτε δια της Γ.Σ., εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του που θα διέπουν άπαντα τα μέλη χωρίς εξαιρέσεις, καθώς και κανόνες για ασφαλή ομαδική οδήγηση που θα πρέπει απαρεγκλίτως να τηρούνται κατά τις ομαδικές εκδηλώσεις και εκδρομές με μοτοσυκλέτες των μελών του σωματείου.
Όλοι αυτοί οι κανόνες θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του σωματείου, ως περιγράφεται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, με φροντίδα και επιμέλεια του Δ.Σ. Από την στιγμή της ανάρτησής τους ξεκινάει και η ισχύς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19
Τροποποίηση Καταστατικού

 1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, είτε ολικά είτε μερικά, είναι δυνατή οποτεδήποτε το αποφασίσει η Γ.Σ. με απαρτία τουλάχιστον των μισών τακτικών μελών του σωματείου, και με πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 των ψηφισάντων μελών.
  Το ζήτημα της τροποποίησης του καταστατικού τίθεται στην ημερήσια διάταξη Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού.
 2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.
 3. Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου, με τροποποίηση του άρθρου 2 του παρόντος καταστατικού, θα πρέπει να συναινέσουν άπαντα τα τακτικά μέλη του σωματείου, και τυχόν απόντες θα πρέπει να συναινέσουν εγγράφως.

Άρθρο 20
Διάλυση Σωματείου

Το σωματείο δύναται να διαλυθεί στις εξής περιπτώσεις:
α) με απόφαση της Γ.Σ. παρουσία τουλάχιστον των μισών τακτικών μελών του σωματείου και πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των ψηφισάντων μελών,
β) αν τα μέλη γίνουν λιγότερα από δέκα,
γ) αν ο σκοπός του σωματείου συνάγεται ότι έχει εγκαταλειφτεί ένεκα μακροχρόνιας αδράνειας του σωματείου,
δ) αν το σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από αυτόν που ορίζει το καταστατικό του, ε) αν ο σκοπός του σωματείου ή η λειτουργία του κατέστησαν παράνομοι, ή ανήθικοι, ή αντίθετοι προς την δημόσια τάξη,
ε) αν, ένεκα μείωσης του αριθμού των μελών του ή από άλλη αιτία, είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το σωματείο με βάση το καταστατικό του.
Στις περιπτώσεις των στοιχείων β’, γ’, δ’ και ε’, η διάλυση επέρχεται με απόφαση του οικείου Δικαστηρίου, κατόπιν αίτησης του Δ.Σ. του σωματείου, ή αίτησης του 1/5 των τακτικών μελών του σωματείου, ή αίτησης της εποπτεύουσας αρχής.

Άρθρο 21
Τύχη της Περιουσίας
Μετά την διάλυση του σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 20, η περιουσία του δεν θα διανεμηθεί στα μέλη του, αλλά θα αποφασιστεί ο προορισμός της με απόφαση που θα ληφθεί κατά απόλυτη πλειοψηφία από άπαντα τα εναπομείναντα τακτικά μέλη του σωματείου.

Άρθρο 22
Κενό-Ασάφεια
Τυχόν κενά και ασάφειες του παρόντος καταστατικό που θα προκύψουν στην πράξη, καλύπτονται από παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων περί σωματείων του Αστικού Κώδικα και της λοιπής περί σωματείων εθνικής Νομοθεσίας.

Άρθρο 23
Τελική Διάταξη
Το παρόν τροποποιημένο Καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι τρία (23) άρθρα, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε στην Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου της 5ης Φεβρουαρίου 2020 και θα ισχύσει με την καταχώρησή του στο οικείο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 05/02/2020

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφεία της Λέσχης : Παπανικολή 21 στο Αιγάλεω, κάθε Τετάρτη από τις 18:30 έως τις 22:30

email επικοινωνίας : info@fandr.club

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα και ο υπεύθυνος από το ΔΣ
θα επικοινωνήσει μαζί σας